Shelley Wuitchik biography

Splish Splash 2 by Shelley Wuitchik
Splish Splash 2
24 " x 18 "
(CAN) $1,700
Splish Splash 1 by Shelley Wuitchik
Splish Splash 1
18 " x 24 "
(CAN) $1,700
Vivacious by Shelley Wuitchik
Vivacious
36 " x 90 "
SOLD
Tidal Play #2 by Shelley Wuitchik
Tidal Play #2
12 " x 36 "
(CAN) $1,700
Interplay by Shelley Wuitchik
Interplay
24 " x 36 "
(CAN) $2,550
Evanesce by Shelley Wuitchik
Evanesce
24 " x 36 "
(CAN) $2,550
Ignited 3 by Shelley Wuitchik
Ignited 3
30 " x 30 " x 1.5 "
(CAN) $2,650
Ignited 2 by Shelley Wuitchik
Ignited 2
30 " x 30 " x 1.5 "
(CAN) $2,650
Ignited 1 by Shelley Wuitchik
Ignited 1
30 " x 30 " x 1.5 "
(CAN) $2,650
Transition 2 by Shelley Wuitchik
Transition 2
30 " x 30 " x 1.5 "
(CAN) $2,650
Transition 1 by Shelley Wuitchik
Transition 1
30 " x 30 " x 1.5 "
(CAN) $2,650
Halcyon Days by Shelley Wuitchik
Halcyon Days
24 " x 48 "
SOLD
More